ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް
:
މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރާާ ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލް އޮންނަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ރަންވޭ 36/18+ ގެ އިރުމަތީގައި. އަލަށް ޤާއިމު ކުރެވޭ ކޯޑް F ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވިފައިވަނީ 2018 ގައި. މިރަންވޭ އޮޕަރޭޝަނަލްކުރުމަށްޓަކައި ޓީ.އެމް.އޭ އިން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލް ( ޕެސެންޖަރ ޓާރމިނަލ، ހެންގަރ، ސްޓޯރ،ރޭމްޕް ސަރޕޯޓް ފެސިލިޓީ) ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފައި އަދި ޓީ.އެމް.އޭގެ އެމް.އާރ.އޯ ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ. ތެލުގެ ޚިދްމަތް ސެންޓްރަލީ ދިނުމަށްޓަކައި އީސްޓަން ފިޔުލް ސްޓޭޝަންގެ ކަންކަން ރަގަޅު ކުރަން، މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕްގައި ހިމެނޭ. މިތަނަށް ދެފަރާތުން ދެވެން އޮންނަ މަގުތައް މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ. އަދި މި މަޝްރޫއުގެ ސްކޯޕްގައި ޓީ.އެމް.އޭގެ އެއަރކްރާފްޓް ޕާރކްކުރާ ތަންތަން ކަނޑައެޅި، ޓީ.އެމް.އޭގެ ޑޮކްސް ރީލޮކޭޓްކުރުން ހިމެނޭ
އައިޑީ:
ISLES/4815
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- އޯވަރއޯލް %96 ނިމިފައި، - ޓަރމިނަލް %99 ނިމިފައި، - ފްލޯޓިންގ ޑޮކް %99 ނިމިފައި، - އެމް.އާރ.އޯ. %100 ނިމިފައި، - އަދި ސްނެގް ރެކްޓިފިކޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 15 ޖުލައި 2020
: 15 ޖުލައި 2020
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
855,855,767.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 15 މޭ 2022
:
: - ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށްގެންދަންޖެހުން - ޕްރޮޖެކްޓްގައި ޝާމިލްވާ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޯރޑިނޭޝަން - ޚިދުމަތްދެވެމުންދާ އޮޕަރޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުން - ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނޭންސިންގް އާއި ގުޅޭ ގޮންޖެހުންތައް.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 މާރިޗު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުލެ 727,361,400.00
727,361,400.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323506