ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 1530 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަސައްކަތް
:
ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 1344 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމާއި، ޕާރކިންގ އަދި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޔުނިޓް އެޅުން.
އައިޑީ:
ISLES/4817
: 15 މާރިޗު 2018
: 15 މާރިޗު 2018
: 14 މާރިޗު 2020
: 31 މާރިޗު 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ )
- ލޯން އެހީ ( ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
2,671,515,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 މާރިޗު 2018
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
: - ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ލޭބަރުން ނުލިބި ލަސްވުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮކްޓޫބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 2,671,515,000.00
2,671,515,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3353535
[email protected]