ގްރޭޓަރ މާލެ ގްރިޑް ކަނެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (ފޭސް 1)
:
މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުލޭގެ ކަރަންޓް ގްރިޑް ގުޅާލުން.
އައިޑީ:
ISLES/4823
: 18 އޮކްޓޫބަރު 2018
: 22 އޮކްޓޫބަރު 2018
: 22 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 22 ނޮވެންބަރު 2020
: 24 ޖުލައި 2021
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
678,480,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 22 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 30 އޭޕްރިލް 2021
: 24 ޖުލައި 2021
: ބިން ހަމަޖެއްސުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނެގުން. ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުލެ އިން ހަމަޖައްސަން ޖެހުނު ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް 1 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަވުން. އެކިއެކި ހުއްދަތައް ހޯދުމަށް ދިމާވި ދަތިތައް. ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޕެންޑަމިކް ސަބަބުން ދިމާވި ލަސްތަށް.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 200,098,354.00
2 މާލެ ސިޓީ ވިލިނގިލި 200,098,354.00
3 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 200,098,354.00
600,295,062.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3333030
[email protected]