މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް
:
އައިޑީ:
ISLES/4824
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހއ. ވަށަފަރު، ށ.ކަނޑިތީމުގައި ބޭސިކް އެގްރިކަލްޗަރ ޕްރޮގަރާމް ވަނީ ހިންގާފައި. އަދި ށ.ފޭދޫ، ށ.ބިލެއްފަހި ގައި ބޭސިކް އެގްރިކަލްޗަރ ޕްރޮގަރާމް ކުރިއަށް ދަނީ. ހއ. އުލިގަން، ހދ. ވައިކަރަދޫ، ހދ. ހިރިމަރަދޫ، ށ. ގޮއިދޫ އަދި ށ. ނަރުދޫގައި ވަނީ ބިޒްނަސް ސްކިލް ފޯރ ފަރމަރސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައި.
: 15 ނޮވެންބަރު 2020
: 20 އޮގަސްޓް 2020
: 20 އޮގަސްޓް 2025
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ލޯން އެހީ ( އިފާޑް )
- ހިލޭ އެހީ ( އިފާޑް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
17,078,465.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
16,364,842.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 ނޮވެންބަރު 2020
: 20 އޮގަސްޓް 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 6,072,824.00
49,457,140.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625