ހުޅުމާލެ ދެވަނަފިޔަވަހީގާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 2500 ހައުސިންޔުނިޓް މަޝްރޫޢު
:
ސޯޝަލް ހައުސިން މަޝްރޫޢު، ޑިޒައިނަށް ގެނެވެނު ބަދަލުތަކާއި އެކު އިމާރާތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 1700 ހައުސިން ޔުނިޓް
އައިޑީ:
ISLES/4826
: 1 ޖޫން 2022
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ، ލަންޑަން )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
308,177,181.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
: މަޝްރޫގެ %85 އަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަމުން، އެގޮތުން މިމަޝްރޫޢަށް ފައިނޭންސް ކޮށްދޭން އެއްބަސް ވެފައިވާ ބޭންކުންވަނީ ފައިނޭންސިން އޮފާރ ވިތްޑޮރޯ ކޮށްފައި. އަދި މިވަގުތު ކޮންޓްރެކްޓާރ އެހެން ބޭންކަކާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދާކަމަށް މިކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގާފައިވޭ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮކްޓޫބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 308,177,181.00
308,177,181.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3353535
[email protected]