ނ.ހޮޅުދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން.
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0483
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސާރވޭކުރުން، ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިންގ، އީ.އައި.އޭ، ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި، އަމަލީ މަަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
5,093,555.00 ރ
2020 ގެ ބަޖެޓް :
6,569,032.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ނޮވެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ހޮޅުދޫ 0.00
0.00