ނ.ހޮޅުދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0483
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
.އެޕްކްސީ ކޯޓިން ލުމުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވައި މުހިންމު މައްސަލަތައް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ވަނީ ރަނގަޅުކޮށްފައި.
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
5,093,555.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
367,084.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ހޮޅުދޫ 367,084.00
367,084.00