ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0486
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
". މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކައުންސިލާއި އެކު އެމްއޯޔޫ ގައި ސޮއިކޮށް ބަޖެޓްގެ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައި އިންޖިނޭރިން ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ރިވިއު ކުރުމަށް އިޕީއޭއަށް ފޮނުވާފައި . ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި "
: 1 ޖޫން 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,045,475.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
55,025.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 އޮގަސްޓް 2021
:
: 20 ޑިސެންބަރު 2021
:
: ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އަކަށް ވާނީ ހުށަހަޅާފައި
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 2,678,714.00
2,678,714.00