ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލްގައި ކްލާސްރޫމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0049
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2020
:
: 16 ޑިސެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
970,840.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
950,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 16 ޑިސެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. މަޑިފުށި 3,960,098.00
3,960,098.00