ފ.ބިލެތްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0493
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ހައުސް ކަނެކްޝަން އަދި ގްރެވިޓީ މައިހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން.
:
: 1 އޭޕްރިލް 2018
: 23 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 19 އޭޕްރިލް 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,913,297.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,536,309.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 އޭޕްރިލް 2018
: 31 މާރިޗު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ބިލެތްދޫ 60,816,156.00
60,816,156.00