ގއ.ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0494
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަން އަދި ގްރެވިޓީ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
:
: 26 ޖުލައި 2018
: 19 މޭ 2019
: 25 ޑިސެންބަރު 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
20,290,815.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,370,609.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 26 ޖުލައި 2018
: 31 މާރިޗު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ގެމަނަފުށި 44,974,905.00
44,974,905.00