ތިލަފުށީގައި އިންސިނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0497
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައިވާ މަޝްރޫއެއް. ނަމަވެސް މި ބަޖެޓް ކޯޑުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެހެން މަސައްކަތްތައް. 1. "ލޭންޑްފިލް ކޮމްޕެކްޓަރެއް ހޯދުން (ކ. ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ލޭންޑްފިލް ކޮމްޕެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް ސިންގަލް ސޯސް އުޞޫލުން ކުރެވޭ އެއްބަސްވުން)"- ނިމިފައި 2. "ތިލަފުށި ރިމީޑިއޭޝަން ސްޓަޑީ (ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ފޯ ދަ ފީޒިބިލިޓީ އެސެސްމަންޓް އޮފް އޮޕްޝަންސް ފޯ ދަ ރިމީޑީއޭޝަން އޮފް ތިލަފުށި ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ސައިޓް އިން ތިލަފުށި)- ނިިމިފައި 3. "ހުޅުމާލެ ވިލިމާލެ ޓްރާނސްވަރ ސްޓޭޝަނުގެ ޑިޒައިން- ނިމިފައި 4. ތިލަފުށީގައި ޤައިމްކުރެވޭ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ ޑިޒައިން، ބިލްޑް، އޮޕަރޭޓް،(ޑީބީއޯ) ބިޑިން ޑޮކިއުމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން. - ނިމިފައި
:
: 6 ޖުލައި 2017
:
:
: 3 މާރިޗު 2018
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 6 ޖުލައި 2017
:
: 3 މާރިޗު 2018
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ފެބުރުވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ތިލަފުށި 6,168,686.00
6,168,686.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]