ތިލަފުށީގައި އިންސިނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން
ކުންޏަކީ ވަޞީލަތަކަށް ހެދުން
އައިޑީ:
ISLES/0497
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އޭ.ޑީ..ބީ.އޯ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައި އަދި ހުޅުމާލެ/ވިލިމާލެ ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ޕްރޮޖްގެ %65 ނިމިފައި އަދި ލިފަފުށި ރިމީޑިއޭޝަން ސްޓަޑީސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ %80 ނިމިފައި. ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ލޭންޑްފިލް ކޮމްޕެކްޓަރެއް ހޯދުން 26 ނޮވެމްބަރު 2019 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއިކު އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއި ކޮށްފައި. މާރޗް 2020 ގައި ނިމޭނެ. ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގެ ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންގެ ޑްރާފްޓް ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ވަނީ ނިމިފައި. އީ.އައި.އޭގެ ހުއްދައަށް އީ.ޕީ.އޭއަށް ހުށަހެޅިފައި. ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ތިލަފުށީގެ ކުނި އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ރިމީޑިއޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް އީ.އައި.އޭ  އީ.ޕީ.އޭއަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
525,361.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ތިލަފުށި
0.00