ށ.ފީވައް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0499
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެޑްމިން ބިލްޑިން، ގްރެވިޓީ މައިހޮޅި ވަޅުލުން އަދި ސީ އައުޓްފޯލް ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން.
:
: 1 އޭޕްރިލް 2018
: 23 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 13 ފެބުރުވަރީ 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
9,193,042.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
8,273,738.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 އޭޕްރިލް 2018
: 13 ފެބުރުވަރީ 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފީވައް 44,766,424.00
44,766,424.00