ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0050
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކަރަންޓް ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 6 ޖުލައި 2021
: 1 ޖުލައި 2018
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
:
: 28 މާރިޗު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
485,343.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 6 ޖުލައި 2021
: 1 ޖުލައި 2018
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
: 28 މާރިޗު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ކަނޑޫދޫ 1,072,278.00
1,072,278.00