ނ.ލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0503
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 31 މާރިޗު 2020
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
: 20 ޑިސެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
727,251.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
654,526.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
: 20 ޑިސެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ލަންދޫ 6,285,388.00
7,667,165.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]