ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0504
: 16 އޮގަސްޓް 2019
: 16 އޮގަސްޓް 2018
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
- ލޯން އެހީ ( އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
- ލޯން އެހީ ( އައި.ޑީ.ބީ )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
616,800,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
141,522,153.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
118,358,249.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 24 އޮކްޓޫބަރު 2018
: 24 އޮކްޓޫބަރު 2018
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
: ބަޖެޓް އެޕްރޫޥްކޮށްފައިވާއިރު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައިވާތީވެ، ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތި ވެދާނެ. ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއުޕްމަންޓް ރީބިޑިންނަށް ދާންޖެހުމުން، 3 މަހުން ޑިލޭވެގެންދާނެ.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖުލައި 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ
2 ކ. ގާފަރު
3 ކ. ދިއްފުށި
4 ކ. ތުލުސްދޫ
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ކުރިއަށްދަނީ
5 ކ. ހުރާ
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ކުރިއަށްދަނީ
6 ކ. ހިންމަފުށި
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ކުރިއަށްދަނީ
7 ކ. ގުޅި
8 ކ. މާފުށި
9 ކ. ގުރައިދޫ
10 އއ. ތޮއްޑޫ
11 އއ. ރަސްދޫ
12 އއ. އުކުޅަސް
13 އއ. މަތިވެރި
14 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
15 އއ. ފެރިދޫ
16 އއ. މާޅޮސް
17 އއ. ހިމެންދޫ
18 އދ. ހަންޏާމީދޫ
19 އދ. އޮމަދޫ
20 އދ. ކުނބުރުދޫ
21 އދ. މަހިބަދޫ
22 އދ. މަންދޫ
23 އދ. ދަނގެތި
24 އދ. ދިގުރަށް
25 އދ. ފެންފުށި
26 އދ. ދިއްދޫ
27 އދ. މާމިނގިލި
28 ވ. ފުލިދޫ
29 ވ. ތިނަދޫ
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ކުރިއަށްދަނީ
30 ވ. ފެލިދޫ
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ކުރިއަށްދަނީ
31 ވ. ކެޔޮދޫ
32 ވ. ރަކީދޫ
33 މާލެ ސިޓީ މާލެ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒައިން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސުޕަވިޒަން ކޮންސަލްޓަންޓް
ޕަބްލިކް އެވަރަނަސް އެންޑް ކޮމިނިއުޓީ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން (އއ، އދ، ކ، ވ ގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށް)
މާލެ ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ޤާއިމްކުރުން
ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން
34 މާލެ ސިޓީ ވިލިނގިލި
ވިލިމާލޭގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކުރުން
35 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
36 ކ. ތިލަފުށި
ހާރބަރ ރީހެބިލިޓޭޝަން، ވޭސްޓް ޕްރޮސެސިން، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބިލްޑިން، ވަރކްޝޮޕް، ސިވިލް ވަރކްސް ޕްލެޓްފޯރމް ފޮރ ސީ.އެންޑް.ޑީ ޕްލާންޓް، ރިސައިކްލިން ޔާރޑް އެންޑް އީ.އެލް.ވީ ޑިސްމެންޓަލިން ވަރކްޝޮޕް އެޓް ކ.ތިލަފުށި
ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން- ލޮޓް 1 އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް މޮބައިލް ވޭސްޓް ޝްރެޑަރ
ކ. ތިލަފުށި - ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން- ލޮޓް 4 އެކްސްކެވޭޓަރ، ވީލްލޯޑަރ، ޓެލެސްކޯޕިކް އާރމް ހެންޑްލަރ
ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން- ލޮޓް 5 އާރމް ރޯލް ޓްރަކް، 20 ކޮންޓެއިނަރ، 1 ޓޭންކް ޓްރަކް
ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން- ލޮޓް 6 ބޭލަރ
ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން- ލޮޓް 2 ސީވިން މެޝިން
ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ލޮޓް 3 ބުލްޑޯޒަރ ހޯދުން
557,362,125.00
850,593,563.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]