ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކުންޏަކީ ވަޞީލަތަކަށް ހެދުން
އައިޑީ:
ISLES/0504
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަޝްރޫއުއަކީ އއ. އދ. ވ. ކ އަދި ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަން ގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް، އެޑީބީ އަދި އެހެނިހެން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެހީދޭ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއެއް. މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން 8 ކޮންޓްރެކްޓެއް ވަނީ އެވޯރޑް ކުރެވިފައި. 2 ކޮންސަލްޓަންސީ، 1 ސިވިލް މަސައްކަތް، 5 ގުޑްސް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ (އޭ.ޑީ.ބީ)
- ލޯން އެހީ (އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު)
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އޭ.ޑީ.ބީ)
- ލޯން އެހީ (އައި.ޑީ.ބީ)
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
616,800,000.00 ރ
2020 ގެ ބަޖެޓް :
88,282,061.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ނޮވެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ
2 ކ. ގާފަރު
3 ކ. ދިއްފުށި
4 ކ. ތުލުސްދޫ
5 ކ. ހުރާ
6 ކ. ހިންމަފުށި
7 ކ. ގުޅި
8 ކ. މާފުށި
9 ކ. ގުރައިދޫ
10 އއ. ތޮއްޑޫ
11 އއ. ރަސްދޫ
12 އއ. އުކުޅަސް
13 އއ. މަތިވެރި
14 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
15 އއ. ފެރިދޫ
16 އއ. މާޅޮސް
17 އއ. ހިމެންދޫ
18 އދ. ހަންޏާމީދޫ
19 އދ. އޮމަދޫ
20 އދ. ކުނބުރުދޫ
21 އދ. މަހިބަދޫ
22 އދ. މަންދޫ
23 އދ. ދަނގެތި
24 އދ. ދިގުރަށް
25 އދ. ފެންފުށި
26 އދ. ދިއްދޫ
27 އދ. މާމިނގިލި
28 ވ. ފުލިދޫ
29 ވ. ތިނަދޫ
30 ވ. ފެލިދޫ
31 ވ. ކެޔޮދޫ
32 ވ. ރަކީދޫ
0.00