ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0504
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަޝްރޫއުއަކީ އއ. އދ. ވ. ކ އަދި ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަން ގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް، އެޑީބީ އަދި އެހެނިހެން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެހީދޭ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއެއް. މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން 10 ކޮންޓްރެކްޓެއް ވަނީ އެވޯރޑް ކުރެވިފައި. 3 ކޮންސަލްޓަންސީ، 2 ސިވިލް މަސައްކަތް، 5 ގުޑްސް ..
: 16 އޮގަސްޓް 2019
: 16 އޮގަސްޓް 2018
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
- ލޯން އެހީ ( އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
- ލޯން އެހީ ( އައި.ޑީ.ބީ )
- ލޯން އެހީ ( އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު )
- ލޯން އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
- ހިލޭ އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
- ލޯން އެހީ ( އައި.ޑީ.ބީ )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
616,800,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
125,688,081.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
136,889,579.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 24 އޮކްޓޫބަރު 2018
: 24 އޮކްޓޫބަރު 2018
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
: ބަޖެޓް އެޕްރޫޥްކޮށްފައިވާއިރު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައިވާތީވެ، ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތި ވެދާނެ. ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއުޕްމަންޓް ރީބިޑިންނަށް ދާންޖެހުމުން، 3 މަހުން ޑިލޭވެގެންދާނެ.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ޑިސެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ
2 ކ. ގާފަރު
3 ކ. ދިއްފުށި
4 ކ. ތުލުސްދޫ
5 ކ. ހުރާ
6 ކ. ހިންމަފުށި
7 ކ. ގުޅި
8 ކ. މާފުށި
9 ކ. ގުރައިދޫ
10 އއ. ތޮއްޑޫ
11 އއ. ރަސްދޫ
12 އއ. އުކުޅަސް
13 އއ. މަތިވެރި
14 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
15 އއ. ފެރިދޫ
16 އއ. މާޅޮސް
17 އއ. ހިމެންދޫ
18 އދ. ހަންޏާމީދޫ
19 އދ. އޮމަދޫ
20 އދ. ކުނބުރުދޫ
21 އދ. މަހިބަދޫ
22 އދ. މަންދޫ
23 އދ. ދަނގެތި
24 އދ. ދިގުރަށް
25 އދ. ފެންފުށި
26 އދ. ދިއްދޫ
27 އދ. މާމިނގިލި
28 ވ. ފުލިދޫ
29 ވ. ތިނަދޫ
30 ވ. ފެލިދޫ
31 ވ. ކެޔޮދޫ
32 ވ. ރަކީދޫ
865,016,218.00