ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0506
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު 12 ނޮވެމްބަރ 2020ގައި ވަނީ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި މެޝިނަރީސް އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް އެރަށަށް ގޮސްފައެވެ. އެޑްމިން އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ އަދި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2021 ގެ ބަޖެޓް :
14,534,535.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
7,628,211.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ނިލަންދޫ 57,952,771.00
57,952,771.00