އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.
:
އައިޑީ:
ISLES/0508
: 21 ޖޫން 2018
: 21 ޖޫން 2018
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2019
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 21 ޖޫން 2018
: 21 ޖޫން 2018
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ފެބުރުވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި 19,748.00
2 އއ. މާޅޮސް 19,748.00
3 ތ. ހިރިލަންދޫ 19,748.00
4 ގދ. މަޑަވެލި 19,748.00
78,992.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]