އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.
:
އައިޑީ:
ISLES/0508
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
: 21 ޖޫން 2018
: 21 ޖޫން 2018
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2019
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 21 ޖޫން 2018
: 21 ޖޫން 2018
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި 19,748.00
2 އއ. މާޅޮސް 19,748.00
3 ތ. ހިރިލަންދޫ 19,748.00
4 ގދ. މަޑަވެލި 19,748.00
78,992.00