ގއ.ނިލަންދޫ ސްކޫލް 4 ކުލާސްރޫމް
:
އައިޑީ:
ISLES/0051
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ފެބްރުއަރީ 22 2022 ގައި ހަދާނިމިފައި..
: 28 އޭޕްރިލް 2021
: 28 އޭޕްރިލް 2021
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
:
: 17 ފެބުރުވަރީ 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
4,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
162,305.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 28 އޭޕްރިލް 2021
: 28 އޭޕްރިލް 2021
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
: 17 ފެބުރުވަރީ 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 އޭޕްރިލް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ނިލަންދޫ 2,018,495.00
2,018,495.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262