މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0510
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޒޯން 2ގެ ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށްދަނީ. ޒޯން 4 އަދި 5ގެ ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށްދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޒޯންގެ ރަށްތަކުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރަންހުރި އިންފްރާސްޓްރަކަޗަރަލް މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ވަރލްޑްބޭންކްއިން މިހާރު ވަނީ ހުއްދަ ލިބި މަސައްކަތްތައް ފަޝައިގަނެފައި.
:
: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2017
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
93,221,393.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
96,222,173.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2017
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި ރޭވިފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ހޮޅުދޫ
2 ރ. އުނގޫފާރު
3 ރ. މާކުރަތު
4 ބ. ދޮންފަނު
5 ބ. އޭދަފުށި
6 ބ. ހިތާދޫ
7 ޅ. ކުރެންދޫ
8 މ. މުލައް
9 މ. މުލި
10 މ. ކޮޅުފުށި
11 ފ. މަގޫދޫ
12 ފ. ނިލަންދޫ
13 ދ. ރިނބުދޫ
14 ދ. މާއެނބޫދޫ
15 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
16 ތ. ބުރުނީ
17 ތ. މަޑިފުށި
18 ތ. ގުރައިދޫ
19 ތ. ވަންދޫ
20 ތ. ހިރިލަންދޫ
21 ތ. ތިމަރަފުށި
22 ތ. ވޭމަންޑޫ
23 ތ. ކިނބިދޫ
24 ތ. އޮމަދޫ
25 ލ. ދަނބިދޫ
26 ލ. ގަން
27 ލ. ފޮނަދޫ
28 ލ. މާމެންދޫ
314,808,881.00