މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކުންޏަކީ ވަޞީލަތަކަށް ހެދުން
އައިޑީ:
ISLES/0510
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޒޯން 2ގެ ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށްދަނީ. ޒޯން 4 އަދި 5ގެ ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށްދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޒޯންގެ ރަށްތަކުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރަންހުރި އިންފްރާސްޓްރަކަޗަރަލް މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ވަރލްޑްބޭންކްއިން މިހާރު ވަނީ ހުއްދަ ލިބިފައި. އަދި މި މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތުމަށް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރީތައް ވަމުން.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ (ވޯލްޑް ބޭންކް)
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް (މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް)
2021 ގެ ބަޖެޓް :
93,221,393.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
96,222,173.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ހެނބަދޫ
2 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
3 ނ. މާޅެންދޫ
4 ނ. ކުޑަފަރި
5 ނ. ލަންދޫ
6 ނ. މާފަރު
7 ނ. ޅޮހި
8 ނ. މިލަދޫ
9 ނ. މަގޫދޫ
10 ނ. މަނަދޫ
11 ނ. ހޮޅުދޫ
12 ނ. ފޮއްދޫ
13 ނ. ވެލިދޫ
14 ރ. އަލިފުށި
15 ރ. ވާދޫ
16 ރ. ރަސްގެތީމު
17 ރ. އަނގޮޅިތީމު
18 ރ. އުނގޫފާރު
19 ރ. މާކުރަތު
20 ރ. ރަސްމާދޫ
21 ރ. އިންނަމާދޫ
22 ރ. މަޑުއްވަރި
23 ރ. އިނގުރައިދޫ
24 ރ. ފައިނު
25 ރ. މީދޫ
26 ރ. ކިނޮޅަސް
27 ރ. ހުޅުދުއްފާރު
28 ރ. ދުވާފަރު
29 ބ. ކުޑަރިކިލު
30 ބ. ކަމަދޫ
31 ބ. ކެންދޫ
32 ބ. ކިހާދޫ
33 ބ. ދޮންފަނު
34 ބ. ދަރަވަންދޫ
35 ބ. މާޅޮސް
36 ބ. އޭދަފުށި
37 ބ. ތުޅާދޫ
38 ބ. ހިތާދޫ
39 ބ. ފުޅަދޫ
40 ބ. ފެހެންދޫ
41 ބ. ގޮއިދޫ
42 ޅ. ހިންނަވަރު
43 ޅ. ނައިފަރު
44 ޅ. ކުރެންދޫ
45 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
46 މ. ރަތްމަންދޫ
47 މ. ވޭވަށް
48 މ. މުލައް
49 މ. މުލި
50 މ. ނާލާފުށި
51 މ. ކޮޅުފުށި
52 މ. ދިއްގަރު
53 މ. މަޑުއްވަރި
54 ފ. ފީއަލި
55 ފ. ބިލެތްދޫ
56 ފ. މަގޫދޫ
57 ފ. ދަރަނބޫދޫ
58 ފ. ނިލަންދޫ
59 ދ. މީދޫ
60 ދ. ބަނޑިދޫ
61 ދ. ރިނބުދޫ
62 ދ. ހުޅުދެލި
63 ދ. މާއެނބޫދޫ
64 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
65 ތ. ބުރުނީ
66 ތ. ވިލުފުށި
67 ތ. މަޑިފުށި
68 ތ. ދިޔަމިގިލި
69 ތ. ގުރައިދޫ
70 ތ. ކަނޑޫދޫ
71 ތ. ވަންދޫ
72 ތ. ހިރިލަންދޫ
73 ތ. ގާދިއްފުށި
74 ތ. ތިމަރަފުށި
75 ތ. ވޭމަންޑޫ
76 ތ. ކިނބިދޫ
77 ތ. އޮމަދޫ
78 ލ. އިސްދޫ
79 ލ. ދަނބިދޫ
80 ލ. މާބައިދޫ
81 ލ. މުންޑޫ
82 ލ. ކަލައިދޫ
83 ލ. ގަން
84 ލ. މާވަށް
85 ލ. ފޮނަދޫ
86 ލ. މާމެންދޫ
87 ލ. ހިތަދޫ
88 ލ. ކުނަހަންދޫ
314,808,881.00