މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0510
:
: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2017
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
66,172,836.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
14,823,087.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2017
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި ރޭވިފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ހޮޅުދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ނ. ހޮޅުދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން ؛ ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
2 ރ. އުނގޫފާރު 0.00
3 ރ. މާކުރަތު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
4 ބ. ދޮންފަނު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުން - ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
5 ބ. އޭދަފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
6 ބ. ހިތާދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުުރުން : ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
7 ޅ. ކުރެންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ޅ. ކުރެންދޫ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑުކުރުން - ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
8 މ. މުލައް
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
"ޒޯން 4 އަދި 5 (މ، ފ، ދ، ތ، ލ) ގެ 6 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަޒުކަޒު ޤާއިމުކުރުން. (ބެޗް 1) 25 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި އިޢުލާން ކޮށް އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި.. ޓެންޑަރ ބޯޑްގެ އެޕްރޫވަލްވަނީ ލިބި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ (ޑޯނާރ) އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވާފައި. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް ހުރުމާގުޅިގެން އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން، އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް އަހާފައި ހުރުމާއެކު، އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތަކާއި އެއްގޮތައް ރިޕޯރޓު ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެއަށްފަހު އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ކޮންޓެކްޓް އެވޯރޑުކޮށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރޭވިފައި. "
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
9 މ. މުލި 0.00
10 މ. ކޮޅުފުށި 0.00
11 ފ. މަގޫދޫ 0.00
12 ފ. ނިލަންދޫ 0.00
13 ދ. ރިނބުދޫ 0.00
14 ދ. މާއެނބޫދޫ 0.00
15 ދ. ކުޑަހުވަދޫ 0.00
16 ތ. ބުރުނީ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
"ޒޯން 4 އަދި 5 (މ، ފ، ދ، ތ، ލ) ގެ 6 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަޒުކަޒު ޤާއިމުކުރުން. (ބެޗް 1) 25 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި އިޢުލާން ކޮށް އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި.. ޓެންޑަރ ބޯޑްގެ އެޕްރޫވަލްވަނީ ލިބި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ (ޑޯނާރ) އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވާފައި. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް ހުރުމާގުޅިގެން އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން، އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް އަހާފައި ހުރުމާއެކު، އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތަކާއި އެއްގޮތައް ރިޕޯރޓު ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެއަށްފަހު އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ކޮންޓެކްޓް އެވޯރޑުކޮށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރޭވިފައި. "
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
17 ތ. މަޑިފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
"ޒޯން 4 އަދި 5 (މ، ފ، ދ، ތ، ލ) ގެ 6 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަޒުކަޒު ޤާއިމުކުރުން. (ބެޗް 1) 25 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި އިޢުލާން ކޮށް އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި.. ޓެންޑަރ ބޯޑްގެ އެޕްރޫވަލްވަނީ ލިބި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ (ޑޯނާރ) އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވާފައި. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް ހުރުމާގުޅިގެން އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން، އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް އަހާފައި ހުރުމާއެކު، އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތަކާއި އެއްގޮތައް ރިޕޯރޓު ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެއަށްފަހު އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ކޮންޓެކްޓް އެވޯރޑުކޮށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރޭވިފައި. "
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
18 ތ. ގުރައިދޫ 0.00
19 ތ. ވަންދޫ 0.00
20 ތ. ހިރިލަންދޫ 0.00
21 ތ. ތިމަރަފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
"ޒޯން 4 އަދި 5 (މ، ފ، ދ، ތ، ލ) ގެ 6 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަޒުކަޒު ޤާއިމުކުރުން. (ބެޗް 1) 25 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި އިޢުލާން ކޮށް އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި.. ޓެންޑަރ ބޯޑްގެ އެޕްރޫވަލްވަނީ ލިބި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ (ޑޯނާރ) އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވާފައި. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް ހުރުމާގުޅިގެން އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން، އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް އަހާފައި ހުރުމާއެކު، އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތަކާއި އެއްގޮތައް ރިޕޯރޓު ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެއަށްފަހު އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ކޮންޓެކްޓް އެވޯރޑުކޮށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރޭވިފައި. "
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
22 ތ. ވޭމަންޑޫ 0.00
23 ތ. ކިނބިދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
"ޒޯން 4 އަދި 5 (މ، ފ، ދ، ތ، ލ) ގެ 6 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަޒުކަޒު ޤާއިމުކުރުން. (ބެޗް 1) 25 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި އިޢުލާން ކޮށް އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި.. ޓެންޑަރ ބޯޑްގެ އެޕްރޫވަލްވަނީ ލިބި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ (ޑޯނާރ) އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވާފައި. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް ހުރުމާގުޅިގެން އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން، އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް އަހާފައި ހުރުމާއެކު، އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތަކާއި އެއްގޮތައް ރިޕޯރޓު ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެއަށްފަހު އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ކޮންޓެކްޓް އެވޯރޑުކޮށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރޭވިފައި. "
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
24 ތ. އޮމަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
"ޒޯން 4 އަދި 5 (މ، ފ، ދ، ތ، ލ) ގެ 6 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަޒުކަޒު ޤާއިމުކުރުން. (ބެޗް 1) 25 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި އިޢުލާން ކޮށް އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި.. ޓެންޑަރ ބޯޑްގެ އެޕްރޫވަލްވަނީ ލިބި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ (ޑޯނާރ) އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވާފައި. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް ހުރުމާގުޅިގެން އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން، އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް އަހާފައި ހުރުމާއެކު، އެ ކްލެރިފިކޭޝަންތަކާއި އެއްގޮތައް ރިޕޯރޓު ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެއަށްފަހު އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ކޮންޓެކްޓް އެވޯރޑުކޮށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރޭވިފައި. "
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
25 ލ. ދަނބިދޫ 0.00
26 ލ. ގަން 0.00
27 ލ. ފޮނަދޫ 0.00
28 ލ. މާމެންދޫ 0.00
278,598,743.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]