ހއ.ފިއްލަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0517
:
: 20 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 20 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
27,399,075.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,247,786.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,123,007.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 31 މާރިޗު 2020
: 15 ޖުލައި 2020
: 3 މާރިޗު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ފެބުރުވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ފިއްލަދޫ 15,563,575.00
17,934,368.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]