ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0525
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ 93% ނިމިފައި. ތާންގީ އަދި ބޯރހޯލް މަސައްކަތް ނިމިފައި. ނެޓްވޯކް ގެ މަސަްކަތާއި ބްރައިން އައުޓްފޯލް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 18 އޭޕްރިލް 2019
: 18 އޭޕްރިލް 2019
: 17 އޭޕްރިލް 2021
: 30 އޭޕްރިލް 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,919,285.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
428,074.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 8 ފެބުރުވަރީ 2020
: 8 ފެބުރުވަރީ 2020
: 30 އޭޕްރިލް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަމް 33,442,997.00
33,442,997.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]