ހދ.ކުރިނބީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0526
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެން: - ވާރޭ ފެން ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް، އާރޯ ބިލްޑިންގ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް، ހައުސް ކަނެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ނަރުދަމާ: - ނަރުދަމާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްނިމިފައި، ޕަންޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް 15 ޖަނަވަރީގައި ފެށުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައި.
: 22 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 22 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 31 ޖަނަވަރީ 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,175,562.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,058,006.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 18 ޑިސެންބަރު 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ކުރިނބި 20,764,788.00
22,998,356.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]