ށ.ފޯކައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0537
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.އަައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލްޓް ޑިޒައިން އެޕްރޫވްވެފައި. ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ %23 ނިމި، މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 3 ޖުލައި 2019
: 3 ޖުލައި 2019
: 2 ޖުލައި 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
7,876,813.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
7,089,132.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 7 ޖަނަވަރީ 2021
: 6 ޖަނަވަރީ 2021
: 2 ޖުލައި 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފޯކައިދޫ 28,934,418.00
28,934,418.00