ނ.ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0544
: 20 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 20 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 19 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 30 ޖުލައި 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
560,441.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
504,397.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 30 ޖުލައި 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ހޮޅުދޫ 15,858,968.00
16,923,806.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]