ނ.ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0544
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.އައި.އޭ100% އަދި ޑީޓެއިލްޑ ޑިޒައިންގެ100% މަސައްކަތް ނިމިފައި. މޮބަލައިޒް ކުރެވި އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ 50% މަސައްކަތް ނިމިފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
4,756,304.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
7,672,575.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 6 އޭޕްރިލް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ހޮޅުދޫ 22,720,263.00
22,720,263.00