ރ.ރަސްގެތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0550
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.އަައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލްޓް ޑިޒައިން އެޕްރޫވްވެފައި. އަދި ޕްލާންޓް ހައުސް، ހޮޅި ވަޅުލުން އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
6,011,179.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,410,061.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. ރަސްގެތީމު 25,311,891.00
25,311,891.00