ބ.ހިތާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0556
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އެޕްރޫވް ވެފައި. އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް އީޕީއޭއަށް ހުށަހަޅާފައި. އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
7,888,504.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ހިތާދޫ
0.00