ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0056
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 30 ޑިސެންބަރު 2020
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,059,524.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,112,113.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 31 ޑިސެންބަރު 2020
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ވައިކަރަދޫ 14,273,327.00
14,273,327.00