ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0056
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާތީ ސިންގަލް ސޯސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް އަލުން ހުޅުވާލެވި، 27 ޖޫން 2022 ގައި ބިޑްނެގި އެވަލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި
: 7 ފެބުރުވަރީ 2022
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
389,014.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ވައިކަރަދޫ 11,161,214.00
11,161,214.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262