ޅ.ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0560
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޅ. ކުރެންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ކޮންސަލްޓެންސީ ކުރިއަށްދަނީ. ޑީޓެއިލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހަޅާފައި. އީ.ޕީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަންއަށް އިއުލާންކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރީކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރަމުންދަނީ. މަޝްރުއޫގެ 40% މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
6,291,508.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ޅ. ކުރެންދޫ
0.00