ކ.ކާށިދޫގައި އައު ސުކޫލެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0057
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކްލާސްރޫމްތަކުގެ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ. (ވަޔަރިންގް އަދި ހޯލްގެ ބައެއް މަސައްކަތް)
: 23 ޖުލައި 2019
: 23 ޖުލައި 2019
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,754,391.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 23 ޖުލައި 2019
: 23 ޖުލައި 2019
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ 37,743,144.00
37,743,144.00