ކ.ކާށިދޫގައި އައު ސުކޫލެއް ގާއިމުކުރުން
ތަޢުލީމު
އައިޑީ:
ISLES/0057
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
16 ކްލާސްރޫމް- 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ސްލެބް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ހޯލް- 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ސްލެބް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
11,280,735.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ
0.00