އދ.މަހިބަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ތަޢުލީމު
އައިޑީ:
ISLES/0058
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
4,368,198.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 އޭޕްރިލް 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އދ. މަހިބަދޫ
0.00