ތ.ވަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0589
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.އަައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލްޓް ޑިޒައިން އެޕްރޫވްވެފައި. އަދި ޕްލާންޓް ހައުސް އަޅާބިން ސާފްކޮށް އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުން އަދި ހޮޅި ވަޅު ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 3 ޖުލައި 2019
: 3 ޖުލައި 2019
: 2 ޖުލައި 2021
: 30 ޖޫން 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
7,161,455.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
6,445,309.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 27 ފެބުރުވަރީ 2020
: 27 ފެބުރުވަރީ 2020
: 31 މޭ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ވަންދޫ 29,411,043.00
29,411,043.00