ގއ.ގެމަނަފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0059
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
: 14 ޑިސެންބަރު 2019
: 14 ޑިސެންބަރު 2019
: 1 ޖުލައި 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,448,144.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,970,572.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 14 ޑިސެންބަރު 2019
: 14 ޑިސެންބަރު 2019
: 1 ޖުލައި 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ގެމަނަފުށި 15,835,337.00
15,835,337.00