ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަން
އައިޑީ:
ISLES/0006
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
10 ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
3,300,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އުލިގަމު 456,122.00
2 ހދ. މަކުނުދޫ 456,122.00
3 މާލެ ސިޓީ ވިލިނގިލި 456,121.00
4 ކ. ކާށިދޫ 456,122.00
5 އދ. މާމިނގިލި 456,122.00
6 މ. މުލި 456,122.00
7 ލ. ކައްދޫ 456,121.00
8 ގއ. ވިލިނގިލި 456,121.00
9 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް 456,121.00
10 އައްޑޫ ސިޓީ ގަން 456,121.00
11 ކ. ސިފަވަރު 456,122.00
5,017,337.00