ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ސާފު ހަކަތަ
އައިޑީ:
ISLES/0606
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އައްޑޫ ސިޓީގައި 1 މެގަވޮޓްގެ ބެޓަރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖާއި އެނަރޖީ މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ސައިޓަށް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި. ހދ އަތުޅުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އީއައިބީ ލޯން އެގްރީމެންޓް އިފެކްޓިވް ވުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ ޑިޒައިންގ ބަދަލުކޮށް ސްކޯޕްއަށް ބަދަލުގެނެސް ކޮންޓްރެކްޓު ރިވައިޒް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓާއެކު ނެގޯޝިއޭޓް ކުރަމުން ދަނީ ށ އަދި ނ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމައި ހުރިހާ ރަށެއްގެ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތައް ކަރަންޓު ވިއުގައާއި ގުޅާފައި. އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނަންސްގެ މުއްދަތު ކުރިއަށް ދަނީ ތ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ އިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބީލަން ތައްޔާރުކުރަމުންދަނީ. ތ.ބުރުނީ، ތ.ވިލުފުށި، ހއ.ދިއްދޫ، އއ.ރަސްދޫގައި ސޯލާ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން އައިސް އުފައްދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން. ރ، ބ، ކ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ އަދި ދ އަތޮޅުގެ ފީޒިބިލިޓީއާއި ޑިޒައިންގ ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ (އޭ.ޑީ.ބީ)
- ލޯން އެހީ (އީ.އައި.ބީ)
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އީ.އައި.ބީ)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
246,867,197.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 އޮކްޓޫބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ތުރާކުނު
2 ހއ. އުލިގަމު
3 ހއ. މޮޅަދޫ
4 ހއ. ހޯރަފުށި
5 ހއ. އިހަވަންދޫ
6 ހއ. ކެލާ
7 ހއ. ވަށަފަރު
8 ހއ. ދިއްދޫ
9 ހއ. ފިއްލަދޫ
10 ހއ. މާރަންދޫ
11 ހއ. ތަކަންދޫ
12 ހއ. އުތީމު
13 ހއ. މުރައިދޫ
14 ހއ. ބާރަށް
15 ހދ. ހަނިމާދޫ
16 ހދ. ފިނޭ
17 ހދ. ނައިވާދޫ
18 ހދ. ހިރިމަރަދޫ
19 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
20 ހދ. ނެއްލައިދޫ
21 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
22 ހދ. ކުރިނބި
23 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
24 ހދ. ކުމުންދޫ
25 ހދ. ނޭކުރެންދޫ
26 ހދ. ވައިކަރަދޫ
27 ހދ. މަކުނުދޫ
28 ށ. ކަނޑިތީމު
29 ށ. ނޫމަރާ
30 ށ. ގޮއިދޫ
31 ށ. ފޭދޫ
32 ށ. ފީވައް
33 ށ. ބިލެތްފަހި
34 ށ. ފޯކައިދޫ
35 ށ. ނަރުދޫ
36 ށ. މަރޮށި
37 ށ. ޅައިމަގު
38 ށ. ކޮމަންޑޫ
39 ށ. މާއުނގޫދޫ
40 ށ. މިލަންދޫ
41 ނ. ހެނބަދޫ
42 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
43 ނ. މާޅެންދޫ
44 ނ. ކުޑަފަރި
45 ނ. ލަންދޫ
46 ނ. މާފަރު
47 ނ. ޅޮހި
48 ނ. މިލަދޫ
49 ނ. މަގޫދޫ
50 ނ. މަނަދޫ
51 ނ. ހޮޅުދޫ
52 ނ. ފޮއްދޫ
53 ނ. ވެލިދޫ
54 ރ. އަލިފުށި
55 ރ. ވާދޫ
56 ރ. ރަސްގެތީމު
57 ރ. އަނގޮޅިތީމު
58 ރ. މާކުރަތު
59 ރ. ރަސްމާދޫ
60 ރ. އިންނަމާދޫ
61 ރ. މަޑުއްވަރި
62 ރ. އިނގުރައިދޫ
63 ރ. ފައިނު
64 ރ. މީދޫ
65 ރ. ކިނޮޅަސް
66 ރ. ހުޅުދުއްފާރު
67 ބ. ކުޑަރިކިލު
68 ބ. ކަމަދޫ
69 ބ. ކެންދޫ
70 ބ. ކިހާދޫ
71 ބ. ދޮންފަނު
72 ބ. ދަރަވަންދޫ
73 ބ. މާޅޮސް
74 ބ. އޭދަފުށި
75 ބ. ތުޅާދޫ
76 ބ. ހިތާދޫ
77 ބ. ފުޅަދޫ
78 ބ. ފެހެންދޫ
79 ބ. ގޮއިދޫ
80 ޅ. ކުރެންދޫ
81 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
82 ކ. ގާފަރު
83 ކ. ގުޅި
84 އއ. ތޮއްޑޫ
85 އއ. ރަސްދޫ
86 އއ. އުކުޅަސް
87 އއ. މަތިވެރި
88 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
89 އއ. ފެރިދޫ
90 އއ. މާޅޮސް
91 އއ. ހިމެންދޫ
92 އދ. ހަންޏާމީދޫ
93 އދ. ކުނބުރުދޫ
94 އދ. މަހިބަދޫ
95 އދ. މަންދޫ
96 އދ. ދަނގެތި
97 އދ. ދިގުރަށް
98 އދ. ފެންފުށި
99 ވ. ފުލިދޫ
100 ވ. ތިނަދޫ
101 ވ. ފެލިދޫ
102 ވ. ކެޔޮދޫ
103 މ. ރަތްމަންދޫ
104 މ. ވޭވަށް
105 މ. މުލައް
106 މ. މުލި
107 މ. ނާލާފުށި
108 މ. ކޮޅުފުށި
109 މ. ދިއްގަރު
110 މ. މަޑުއްވަރި
111 ފ. ފީއަލި
112 ފ. ބިލެތްދޫ
113 ފ. މަގޫދޫ
114 ފ. ދަރަނބޫދޫ
115 ދ. މީދޫ
116 ދ. ބަނޑިދޫ
117 ދ. ރިނބުދޫ
118 ދ. ހުޅުދެލި
119 ދ. މާއެނބޫދޫ
120 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
121 ތ. ބުރުނީ
122 ތ. ވިލުފުށި
123 ތ. މަޑިފުށި
124 ތ. ދިޔަމިގިލި
125 ތ. ގުރައިދޫ
126 ތ. ކަނޑޫދޫ
127 ތ. ވަންދޫ
128 ތ. ހިރިލަންދޫ
129 ތ. ގާދިއްފުށި
130 ތ. ތިމަރަފުށި
131 ތ. ވޭމަންޑޫ
132 ތ. ކިނބިދޫ
133 ތ. އޮމަދޫ
134 ގއ. ވިލިނގިލި
135 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
0.00