ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އައިޑީ:
ISLES/0606
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ތ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ އިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުމަށާއި ތ.ބުރުނީ، ތ.ވިލުފުށި، ހއ.ދިއްދޫ، އއ.ރަސްދޫގައި ސޯލާ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން އައިސް އުފައްދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކޮށް ނިންމާ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވާފައި ހދ އަތޮޅުގައި ސޯލަރ ޕީވީ ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަނަށް މެޓީރިއަލް އޯޑަރިން އެންޑް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން މަރުހަލާ ކުރިއަށްދަނީ
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
- ލޯން އެހީ ( އީ.އައި.ބީ )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
76,780,764.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
141,168,945.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ތުރާކުނު
2 ހއ. އުލިގަމު
3 ހއ. މޮޅަދޫ
4 ހއ. ހޯރަފުށި
5 ހއ. އިހަވަންދޫ
6 ހއ. ކެލާ
7 ހއ. ވަށަފަރު
8 ހއ. ދިއްދޫ
9 ހއ. ފިއްލަދޫ
10 ހއ. މާރަންދޫ
11 ހއ. ތަކަންދޫ
12 ހއ. އުތީމު
13 ހއ. މުރައިދޫ
14 ހއ. ބާރަށް
15 ހދ. ހަނިމާދޫ
16 ހދ. ފިނޭ
17 ހދ. ނައިވާދޫ
18 ހދ. ހިރިމަރަދޫ
19 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
20 ހދ. ނެއްލައިދޫ
21 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
22 ހދ. ކުރިނބި
23 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
24 ހދ. ކުމުންދޫ
25 ހދ. ނޭކުރެންދޫ
26 ހދ. ވައިކަރަދޫ
27 ހދ. މަކުނުދޫ
28 ށ. ކަނޑިތީމު
29 ށ. ނޫމަރާ
30 ށ. ގޮއިދޫ
31 ށ. ފޭދޫ
32 ށ. ފީވައް
33 ށ. ބިލެތްފަހި
34 ށ. ފޯކައިދޫ
35 ށ. ނަރުދޫ
36 ށ. މަރޮށި
37 ށ. ޅައިމަގު
38 ށ. ކޮމަންޑޫ
39 ށ. މާއުނގޫދޫ
40 ށ. މިލަންދޫ
41 ނ. ހެނބަދޫ
42 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
43 ނ. މާޅެންދޫ
44 ނ. ކުޑަފަރި
45 ނ. ލަންދޫ
46 ނ. މާފަރު
47 ނ. ޅޮހި
48 ނ. މިލަދޫ
49 ނ. މަގޫދޫ
50 ނ. މަނަދޫ
51 ނ. ހޮޅުދޫ
52 ނ. ފޮއްދޫ
53 ނ. ވެލިދޫ
54 ރ. އަލިފުށި
55 ރ. ވާދޫ
56 ރ. ރަސްގެތީމު
57 ރ. އަނގޮޅިތީމު
58 ރ. މާކުރަތު
59 ރ. ރަސްމާދޫ
60 ރ. އިންނަމާދޫ
61 ރ. މަޑުއްވަރި
62 ރ. އިނގުރައިދޫ
63 ރ. ފައިނު
64 ރ. މީދޫ
65 ރ. ކިނޮޅަސް
66 ރ. ހުޅުދުއްފާރު
67 ބ. ކުޑަރިކިލު
68 ބ. ކަމަދޫ
69 ބ. ކެންދޫ
70 ބ. ކިހާދޫ
71 ބ. ދޮންފަނު
72 ބ. ދަރަވަންދޫ
73 ބ. މާޅޮސް
74 ބ. އޭދަފުށި
75 ބ. ތުޅާދޫ
76 ބ. ހިތާދޫ
77 ބ. ފުޅަދޫ
78 ބ. ފެހެންދޫ
79 ބ. ގޮއިދޫ
80 ޅ. ކުރެންދޫ
81 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
82 ކ. ގާފަރު
83 ކ. ގުޅި
84 އއ. ތޮއްޑޫ
85 އއ. ރަސްދޫ
86 އއ. އުކުޅަސް
87 އއ. މަތިވެރި
88 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
89 އއ. ފެރިދޫ
90 އއ. މާޅޮސް
91 އއ. ހިމެންދޫ
92 އދ. ހަންޏާމީދޫ
93 އދ. ކުނބުރުދޫ
94 އދ. މަހިބަދޫ
95 އދ. މަންދޫ
96 އދ. ދަނގެތި
97 އދ. ދިގުރަށް
98 އދ. ފެންފުށި
99 ވ. ފުލިދޫ
100 ވ. ތިނަދޫ
101 ވ. ފެލިދޫ
102 ވ. ކެޔޮދޫ
103 މ. ރަތްމަންދޫ
104 މ. ވޭވަށް
105 މ. މުލައް
106 މ. މުލި
107 މ. ނާލާފުށި
108 މ. ކޮޅުފުށި
109 މ. ދިއްގަރު
110 މ. މަޑުއްވަރި
111 ފ. ފީއަލި
112 ފ. ބިލެތްދޫ
113 ފ. މަގޫދޫ
114 ފ. ދަރަނބޫދޫ
115 ދ. މީދޫ
116 ދ. ބަނޑިދޫ
117 ދ. ރިނބުދޫ
118 ދ. ހުޅުދެލި
119 ދ. މާއެނބޫދޫ
120 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
121 ތ. ބުރުނީ
122 ތ. ވިލުފުށި
123 ތ. މަޑިފުށި
124 ތ. ދިޔަމިގިލި
125 ތ. ގުރައިދޫ
126 ތ. ކަނޑޫދޫ
127 ތ. ވަންދޫ
128 ތ. ހިރިލަންދޫ
129 ތ. ގާދިއްފުށި
130 ތ. ތިމަރަފުށި
131 ތ. ވޭމަންޑޫ
132 ތ. ކިނބިދޫ
133 ތ. އޮމަދޫ
134 ގއ. ވިލިނގިލި
135 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
136 ކ. ކާށިދޫ
137 ކ. ދިއްފުށި
138 ކ. ތުލުސްދޫ
139 ކ. ހިންމަފުށި
140 ކ. މާފުށި
141 ކ. ގުރައިދޫ
784,822,596.00