ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ސާފު ހަކަތަ
އައިޑީ:
ISLES/0606
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނަކަ އިން ލިބެންޖެހޭ ޑޭޓާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިލޭވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް ފެނަކަ އިން ދިން ޑޭޓާ އެކިޔުރޭޓް ނުވުމުގެ ސަބަބުން ރަންގަޅުނޫން ކަމަށް ފެންނާތީ، ފެނެކަ އިން ފަހުން ދިން ޑޭޓާ ތަކަށް ބިނާކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އެންގިފައި. ށ އަދި ނ. ގައި ގްރިޑް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިމި ކޮމިޝަންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކޮށް ރަށުގެ ގްރިޑް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އީއައިބީ ލޯން 22 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި އިފެކްޓިވް ވެފައިވާތީ ސިސްޓަމްތަކުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ޑިޒައިން އަލުން ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ޕީވީ ޑީސެލް ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ އީ.އެމް.އެސް އަދި ބެސް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާއި ޅ. ނައިފަރު، ކ، އއ، އދ އަދި ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ފީޒިބިލިޓީ ނިމިފައި. ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. މ. ފ. އަދި ދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާއި ސ. ހުޅުމީދޫގައި ފީޒިބިލިޓީ ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ޓެންޑަރ ކުރެމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ (އޭ.ޑީ.ބީ)
- ލޯން އެހީ (އީ.އައި.ބީ)
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އީ.އައި.ބީ)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
246,867,197.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ތުރާކުނު
2 ހއ. އުލިގަމު
3 ހއ. މޮޅަދޫ
4 ހއ. ހޯރަފުށި
5 ހއ. އިހަވަންދޫ
6 ހއ. ކެލާ
7 ހއ. ވަށަފަރު
8 ހއ. ދިއްދޫ
9 ހއ. ފިއްލަދޫ
10 ހއ. މާރަންދޫ
11 ހއ. ތަކަންދޫ
12 ހއ. އުތީމު
13 ހއ. މުރައިދޫ
14 ހއ. ބާރަށް
15 ހދ. ހަނިމާދޫ
16 ހދ. ފިނޭ
17 ހދ. ނައިވާދޫ
18 ހދ. ހިރިމަރަދޫ
19 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
20 ހދ. ނެއްލައިދޫ
21 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
22 ހދ. ކުރިނބި
23 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
24 ހދ. ކުމުންދޫ
25 ހދ. ނޭކުރެންދޫ
26 ހދ. ވައިކަރަދޫ
27 ހދ. މަކުނުދޫ
28 ށ. ކަނޑިތީމު
29 ށ. ނޫމަރާ
30 ށ. ގޮއިދޫ
31 ށ. ފޭދޫ
32 ށ. ފީވައް
33 ށ. ބިލެތްފަހި
34 ށ. ފޯކައިދޫ
35 ށ. ނަރުދޫ
36 ށ. މަރޮށި
37 ށ. ޅައިމަގު
38 ށ. ކޮމަންޑޫ
39 ށ. މާއުނގޫދޫ
40 ށ. ފުނަދޫ
41 ށ. މިލަންދޫ
42 ނ. ހެނބަދޫ
43 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
44 ނ. މާޅެންދޫ
45 ނ. ކުޑަފަރި
46 ނ. ލަންދޫ
47 ނ. މާފަރު
48 ނ. ޅޮހި
49 ނ. މިލަދޫ
50 ނ. މަގޫދޫ
51 ނ. މަނަދޫ
52 ނ. ހޮޅުދޫ
53 ނ. ފޮއްދޫ
54 ނ. ވެލިދޫ
55 ރ. އަލިފުށި
56 ރ. ވާދޫ
57 ރ. ރަސްގެތީމު
58 ރ. އަނގޮޅިތީމު
59 ރ. އުނގޫފާރު
60 ރ. މާކުރަތު
61 ރ. ރަސްމާދޫ
62 ރ. އިންނަމާދޫ
63 ރ. މަޑުއްވަރި
64 ރ. އިނގުރައިދޫ
65 ރ. ފައިނު
66 ރ. މީދޫ
67 ރ. ކިނޮޅަސް
68 ރ. ހުޅުދުއްފާރު
69 ރ. ދުވާފަރު
70 ބ. ކުޑަރިކިލު
71 ބ. ކަމަދޫ
72 ބ. ކެންދޫ
73 ބ. ކިހާދޫ
74 ބ. ދޮންފަނު
75 ބ. ދަރަވަންދޫ
76 ބ. މާޅޮސް
77 ބ. އޭދަފުށި
78 ބ. ތުޅާދޫ
79 ބ. ހިތާދޫ
80 ބ. ފުޅަދޫ
81 ބ. ފެހެންދޫ
82 ބ. ގޮއިދޫ
83 ޅ. ނައިފަރު
84 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
85 ކ. ގާފަރު
86 ކ. ގުޅި
87 އއ. ތޮއްޑޫ
88 އއ. ރަސްދޫ
89 އއ. އުކުޅަސް
90 އއ. މަތިވެރި
91 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
92 އއ. ފެރިދޫ
93 އއ. މާޅޮސް
94 އއ. ހިމެންދޫ
95 އދ. ހަންޏާމީދޫ
96 އދ. ކުނބުރުދޫ
97 އދ. މަހިބަދޫ
98 އދ. މަންދޫ
99 އދ. ދަނގެތި
100 އދ. ދިގުރަށް
101 އދ. ފެންފުށި
102 ވ. ފުލިދޫ
103 ވ. ތިނަދޫ
104 ވ. ފެލިދޫ
105 ވ. ކެޔޮދޫ
106 މ. ރަތްމަންދޫ
107 މ. ވޭވަށް
108 މ. މުލައް
109 މ. މުލި
110 މ. ނާލާފުށި
111 މ. ކޮޅުފުށި
112 މ. ދިއްގަރު
113 މ. މަޑުއްވަރި
114 ފ. ފީއަލި
115 ފ. ބިލެތްދޫ
116 ފ. މަގޫދޫ
117 ފ. ދަރަނބޫދޫ
118 ދ. މީދޫ
119 ދ. ބަނޑިދޫ
120 ދ. ރިނބުދޫ
121 ދ. ހުޅުދެލި
122 ދ. މާއެނބޫދޫ
123 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
124 ތ. ވިލުފުށި
125 ތ. މަޑިފުށި
126 ތ. ދިޔަމިގިލި
127 ތ. ގުރައިދޫ
128 ތ. ކަނޑޫދޫ
129 ތ. ވަންދޫ
130 ތ. ހިރިލަންދޫ
131 ތ. ގާދިއްފުށި
132 ތ. ތިމަރަފުށި
133 ތ. ވޭމަންޑޫ
134 ތ. ކިނބިދޫ
135 ތ. އޮމަދޫ
136 ގއ. ކޮލަމާފުށި
137 ގއ. ވިލިނގިލި
138 ގއ. މާމެންދޫ
139 ގއ. ނިލަންދޫ
140 ގއ. ދާންދޫ
141 ގއ. ދެއްވަދޫ
142 ގއ. ކޮނޑޭ
143 ގއ. ގެމަނަފުށި
144 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
145 ގދ. މަޑަވެލި
146 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
147 ގދ. ނަޑެއްލާ
148 ގދ. ގައްދޫ
149 ގދ. ރަތަފަންދޫ
150 ގދ. ވާދޫ
151 ގދ. ފިޔޯރި
152 ގދ. ތިނަދޫ
153 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
154 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
155 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
0.00