ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ސާފު ހަކަތަ
އައިޑީ:
ISLES/0606
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނަކަ އިން ލިބެންޖެހޭ ޑޭޓާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިލޭވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް ފެނަކަ އިން ދިން ޑޭޓާ އެކިޔުރޭޓް ނުވުމުގެ ސަބަބުން ރަންގަޅުނޫން ކަމަށް ފެންނާތީ، ފެނެކަ އިން ފަހުން ދިން ޑޭޓާ ތަކަށް ބިނާކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އެންގިފައި. ށ އަދި ނ. ގައި ގްރިޑް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިމި ކޮމިޝަންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކޮށް ރަށުގެ ގްރިޑް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އީއައިބީ ލޯން 22 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި އިފެކްޓިވް ވެފައިވާތީ ސިސްޓަމްތަކުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ޑިޒައިން އަލުން ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ޕީވީ ޑީސެލް ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ އީ.އެމް.އެސް އަދި ބެސް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާއި ޅ. ނައިފަރު، ކ، އއ، އދ އަދި ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ފީޒިބިލިޓީ ނިމިފައި. ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. މ. ފ. އަދި ދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާއި ސ. ހުޅުމީދޫގައި ފީޒިބިލިޓީ ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ޓެންޑަރ ކުރެމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ (އޭ.ޑީ.ބީ)
- ލޯން އެހީ (އީ.އައި.ބީ)
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އީ.އައި.ބީ)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
246,867,197.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ތުރާކުނު
2 ހއ. އުލިގަމު
3 ހއ. މޮޅަދޫ
4 ހއ. ހޯރަފުށި
5 ހއ. އިހަވަންދޫ
6 ހއ. ކެލާ
7 ހއ. ވަށަފަރު
8 ހއ. ދިއްދޫ
9 ހއ. ފިއްލަދޫ
10 ހއ. މާރަންދޫ
11 ހއ. ތަކަންދޫ
12 ހއ. އުތީމު
13 ހއ. މުރައިދޫ
14 ހއ. ބާރަށް
15 ހދ. ހަނިމާދޫ
16 ހދ. ފިނޭ
17 ހދ. ނައިވާދޫ
18 ހދ. ހިރިމަރަދޫ
19 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
20 ހދ. ނެއްލައިދޫ
21 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
22 ހދ. ކުރިނބި
23 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
24 ހދ. ކުމުންދޫ
25 ހދ. ނޭކުރެންދޫ
26 ހދ. ވައިކަރަދޫ
27 ހދ. މަކުނުދޫ
28 ށ. ކަނޑިތީމު
29 ށ. ނޫމަރާ
30 ށ. ގޮއިދޫ
31 ށ. ފޭދޫ
32 ށ. ފީވައް
33 ށ. ބިލެތްފަހި
34 ށ. ފޯކައިދޫ
35 ށ. ނަރުދޫ
36 ށ. މަރޮށި
37 ށ. ޅައިމަގު
38 ށ. ކޮމަންޑޫ
39 ށ. މާއުނގޫދޫ
40 ށ. ފުނަދޫ
41 ށ. މިލަންދޫ
42 ނ. ހެނބަދޫ
43 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
44 ނ. މާޅެންދޫ
45 ނ. ކުޑަފަރި
46 ނ. ލަންދޫ
47 ނ. މާފަރު
48 ނ. ޅޮހި
49 ނ. މިލަދޫ
50 ނ. މަގޫދޫ
51 ނ. މަނަދޫ
52 ނ. ހޮޅުދޫ
53 ނ. ފޮއްދޫ
54 ނ. ވެލިދޫ
55 ރ. އަލިފުށި
56 ރ. ވާދޫ
57 ރ. ރަސްގެތީމު
58 ރ. އަނގޮޅިތީމު
59 ރ. އުނގޫފާރު
60 ރ. މާކުރަތު
61 ރ. ރަސްމާދޫ
62 ރ. އިންނަމާދޫ
63 ރ. މަޑުއްވަރި
64 ރ. އިނގުރައިދޫ
65 ރ. ފައިނު
66 ރ. މީދޫ
67 ރ. ކިނޮޅަސް
68 ރ. ހުޅުދުއްފާރު
69 ރ. ދުވާފަރު
70 ބ. ކުޑަރިކިލު
71 ބ. ކަމަދޫ
72 ބ. ކެންދޫ
73 ބ. ކިހާދޫ
74 ބ. ދޮންފަނު
75 ބ. ދަރަވަންދޫ
76 ބ. މާޅޮސް
77 ބ. އޭދަފުށި
78 ބ. ތުޅާދޫ
79 ބ. ހިތާދޫ
80 ބ. ފުޅަދޫ
81 ބ. ފެހެންދޫ
82 ބ. ގޮއިދޫ
83 ޅ. ހިންނަވަރު
84 ޅ. ނައިފަރު
85 ޅ. ކުރެންދޫ
86 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
87 ކ. ގާފަރު
88 ކ. ގުޅި
89 އއ. ތޮއްޑޫ
90 އއ. ރަސްދޫ
91 އއ. އުކުޅަސް
92 އއ. މަތިވެރި
93 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
94 އއ. ފެރިދޫ
95 އއ. މާޅޮސް
96 އއ. ހިމެންދޫ
97 އދ. ހަންޏާމީދޫ
98 އދ. އޮމަދޫ
99 އދ. ކުނބުރުދޫ
100 އދ. މަހިބަދޫ
101 އދ. މަންދޫ
102 އދ. ދަނގެތި
103 އދ. ދިގުރަށް
104 އދ. ފެންފުށި
105 އދ. ދިއްދޫ
106 އދ. މާމިނގިލި
107 ފ. ފީއަލި
108 ފ. ބިލެތްދޫ
109 ފ. މަގޫދޫ
110 ފ. ދަރަނބޫދޫ
111 ފ. ނިލަންދޫ
112 ދ. މީދޫ
113 ދ. ބަނޑިދޫ
114 ދ. ރިނބުދޫ
115 ދ. ހުޅުދެލި
116 ދ. މާއެނބޫދޫ
117 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
118 ތ. ބުރުނީ
119 ތ. ވިލުފުށި
120 ތ. މަޑިފުށި
121 ތ. ދިޔަމިގިލި
122 ތ. ގުރައިދޫ
123 ތ. ކަނޑޫދޫ
124 ތ. ވަންދޫ
125 ތ. ހިރިލަންދޫ
126 ތ. ގާދިއްފުށި
127 ތ. ތިމަރަފުށި
128 ތ. ވޭމަންޑޫ
129 ތ. ކިނބިދޫ
130 ތ. އޮމަދޫ
0.00