ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6071
: 24 ޖަނަވަރީ 2022
: 8 މޭ 2023
: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
7,600,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,040,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 8 މޭ 2023
: 8 ޑިސެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތަށް ނިމިފައި ތައްގަނޑުތައް ނައްޓާފައި އަދި ރޭނުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރަށް ގެނެސްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 1
11,600,000.00
14,640,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625