މާލޭ ޒިކުރާ މިސްކިތް ވަގުތީ އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/6073
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ވަގުތީ މިސްކިތުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި މިސްކިތް ބޭނުންކުރަށް ފެށިފައި
:
: 5 އޭޕްރިލް 2021
:
:
: 23 އޭޕްރިލް 2021
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭ ވަޤްފް ފަންޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( ޒަކާތު ފަންޑް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
525,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
682,388.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 5 އޭޕްރިލް 2021
:
: 23 އޭޕްރިލް 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖުލައި 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 5,849,153.00
5,849,153.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3020200
[email protected]