އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0608
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފޭސް 1 ގެ (ހުޅުމާލޭގައި 1.5 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ހަރުކުރުން) މަސައްކަތް މަސައްކަތްނިމި އޭގެ ދަށުން މިހާރު ދަނީ ކަރަންޓު އުފައްދައި ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކަމުން. ފޭސް 2 ގެ ( މާލެ – ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑުގައި 5 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާ ޕީވީ ހަރުކުރުން) މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ފޭސް 3 ގެ (އައްޑު ސިޓީ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ޅ.ހިންނަވަރު، ގދ.ތިނަދޫ އަދި ބ.އޭދަފުށި ގައި 11 މެގަވޯޓްގެ ޕީވީ ހަރުކުރުން) ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑުކުރުން.
:
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2014
: 31 މާރިޗު 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 19 މާރިޗު 2017
: 31 މާރިޗު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ
2 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލޭގެ 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ ބައެއް ފުރާޅުތަކުގައި 1.5މެގަވޮޓުގެ އިއާކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުން
ހުޅުމާލޭގެ 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ ބައެއް ފުރާޅުތަކުގައި 1.5މެގަވޮޓުގެ އިއާކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް މާރޗް 2018 އިން ފެށިގެން އަންނަނީ ކަރަންޓު އުފައްދަމުން. 2022 މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ 10،025،532.25kWhގެ ކަރަންޓު އުފައްދާފައި.
ހުޅުލެ ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކްރޯޑުގައި 5 މެގަވޮޓް އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުން
- ޑިޒައިން އަދި އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ އީ.އެސް.އެމް.ޕީ ވަރލްޑް ބެންކުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޓީމުން ވަނީ އެޕްރީލް 26 ގައި ފާސްކޮށްފައި. - ކޭބަލް އެޕްރޫވަލް އަށް މާރޗް 18 ވަނަ ދުވަހު ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ ޔޫ.އާރް.އޭ އަށް ހުށަހަޅާފައި. - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ވަނީ އޯޑަރު ކުރެވިފައި. ޖުލައި އަދި އޮކްޓޯބަރ 2022 ވަނަ މަހު މާލެއަށް ޑެލިވަރީ ވުމަށް ޝޭޑިއުލް ވެފައި.
3 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 2 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
- އާރ.ްއޭ.ސީ.އެލް އާއެކު ލައިސެންސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ - ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ ސައިޓް ސަރވޭ އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާފައި.
4 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި 1.13 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި 1.13 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް - ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ ޕްރެލިމިނަރީ ސައިޓް ސަރވޭތައް އެޕްރީލް 21 ގައި ނިމިފައި. - ކައުންސިލާއެކު ލައިސެންސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ. - އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުން ވަނީ ބީ.އެމް.އެލް ގެ އެޕްރޫވަލް އަށް އެޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައި.
5 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި 800 ކިލޮވޮޓުގެ ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރު
- ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ ޕްރެލިމިނަރީ ސައިޓް ސަރވޭތައް އެޕްރީލް 21 ގައި ނިމިފައި. - ކައުންސިލާއެކު ލައިސެންސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ. - އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުން ވަނީ ބީ.އެމް.އެލް ގެ އެޕްރޫވަލް އަށް އެޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައި.
6 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ-ފޭދޫގައި 250 ކިލޯވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ ޕްރެލިމިނަރީ ސައިޓް ސަރވޭތައް އެޕްރީލް 21 ގައި ނިމިފައި. - ކައުންސިލާއެކު ލައިސެންސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ. - އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުން ވަނީ ބީ.އެމް.އެލް ގެ އެޕްރޫވަލް އަށް އެޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައި. - ކައުންސިލަށް ވަނީ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުން މާރޗް 31 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވައި ކައުންސިލުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް އެޕްރީލް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް އެއްބަސްވުމަށް އެޕްރޫވަލް ދިނުމަށް އެދިފައެވެ.
7 ބ. އޭދަފުށި
ބ ޢޭދަފުށީގައި 1.5 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
- ކައުންސިލާއެކު ލައިސެންސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ. - ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ ޕްރެލިމިނަރީ ސައިޓް ސަރވޭތައް އެޕްރީލް 21 ގައި ނިމިފައި. - އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުން ވަނީ ބީ.އެމް.އެލް ގެ އެޕްރޫވަލް އަށް އެޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައި.
8 ޅ. ހިންނަވަރު
ޅ. ހިންނަވަރުގައި 1 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
- ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ ޕްރެލިމިނަރީ ސައިޓް ސަރވޭތައް އެޕްރީލް 21 ގައި ނިމިފައި. - ކައުންސިލާއެކު ލައިސެންސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ. - އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުން ވަނީ ބީ.އެމް.އެލް ގެ އެޕްރޫވަލް އަށް އެޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައި.
9 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި 1.5 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
- ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ ޕްރެލިމިނަރީ ސައިޓް ސަރވޭތައް އެޕްރީލް 21 ގައި ނިމިފައި. - އާރް.އޭ.ސީ.އެލް އާއެކު ލައިސެންސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ. - އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުން ވަނީ ބީ.އެމް.އެލް ގެ އެޕްރޫވަލް އަށް އެޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައި.
10 ގދ. ތިނަދޫ
ގދ. ތިނަދޫގައި 2 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
- ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ ޕްރެލިމިނަރީ ސައިޓް ސަރވޭތައް އެޕްރީލް 21 ގައި ނިމިފައި. - ކައުންސިލާއެކު ލައިސެންސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ.
73,337,875.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]