އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0608
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފޭސް 1 ގެ (ހުޅުމާލޭގައި 1.5 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ހަރުކުރުން) މަސައްކަތް މަސައްކަތްނިމި އޭގެ ދަށުން މިހާރު ދަނީ ކަރަންޓު އުފައްދައި ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކަމުން. 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސައިޓު އެންސިސް އާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއަދި އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކު ކޯރޑިނޭޓް ކުރެވެމުން ދަނީ. 3 ވަނަ ފިޔަވހީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ޕްރީކޮލިފިކޭޝަން މަރުހަލާ އިން ފާސްވި ބިޑަރުންނަށް ވަނީ ބީލަން ކަރުދާސް ފޮނުވާފައި.
:
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2014
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
7,336,614.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 19 މާރިޗު 2017
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: ލިންކުރޯޑުގައި ސޯލާ ނިޒާމު ހަރުކުރާ ސަރަހައްދުގައި މާލެ ހުޅުމާލެ ޕަވަރ އިންޓަރކަނެކްޝަން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ފަށާފައި. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ކުރިން މިނިސްޓްރީއާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކަމުން ލިންކު ރޯޑުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓަރަކްޗަރ ގެ ބިންގާ އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ގެއްލޭ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯ އަދި ކަމާ ބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކާއި އެކު މިހާރު ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ
2 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
3 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
4 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
5 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
6 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
7 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
8 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
9 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
10 ބ. އޭދަފުށި
11 ޅ. ހިންނަވަރު
12 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
13 ގދ. ތިނަދޫ
73,337,875.00