އެސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0608
:
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2014
: 31 މާރިޗު 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,399,820.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,904,838.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 19 މާރިޗު 2017
: 31 މާރިޗު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 މޭ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ
2 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލޭގެ 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ ބައެއް ފުރާޅުތަކުގައި 1.5މެގަވޮޓުގެ އިއާކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުން
ހުޅުމާލޭގެ 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ ބައެއް ފުރާޅުތަކުގައި 1.5މެގަވޮޓުގެ އިއާކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް މާރޗް 2018 އިން ފެށިގެން އަންނަނީ ކަރަންޓު އުފައްދަމުން. 2022 މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ 10،025،532.25kWhގެ ކަރަންޓު އުފައްދާފައި.
ހުޅުލެ ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކްރޯޑުގައި 5 މެގަވޮޓް އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުން
ގްރައުންޑް މައުންޓިންގ ކުރިއަށް ދަނީ. ރޫފްޓޮޕްގެ އިންސްޓޮލޭޝަން ނިމިފައި.
3 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 2 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
ޑީޓެއިލް ޑިސައިން، އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
4 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި 1.13 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޑީޓެއިލް ޑިސައިން، އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
5 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި 800 ކިލޮވޮޓުގެ ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރު
ޑީޓެއިލް ޑިސައިން، އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
6 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ-ފޭދޫގައި 250 ކިލޯވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޑީޓެއިލް ޑިސައިން، އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
7 ބ. އޭދަފުށި
ބ ޢޭދަފުށީގައި 1.5 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
ޑީޓެއިލް ޑިސައިން، އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
8 ޅ. ހިންނަވަރު
ޅ. ހިންނަވަރުގައި 1 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
ޑީޓެއިލް ޑިސައިން، އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
9 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި 1.5 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
ޑީޓެއިލް ޑިސައިން، އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
10 ގދ. ތިނަދޫ
ގދ. ތިނަދޫގައި 2 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
ޑީޓެއިލް ޑިސައިން، އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
78,642,533.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]