ހއ.އުލިގަމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0612
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްނިމިފައި. އެޑްމިންގ ބިލްޑިންގެ %97 މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޕްލާންޓް ބެހެއްޓިފައި ނަމަވެސް ފެން ތާނގީތައް ގެނައުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޕްލާންޓް ގުޅުމާއި ބާކީ ހުރި ފެނުގެ މަސައްކަތް ނުނިމިފައި
: 18 އޭޕްރިލް 2019
: 18 އޭޕްރިލް 2019
: 17 އޭޕްރިލް 2021
: 17 އޮގަސްޓް 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,280,205.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
611,685.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 18 ޑިސެންބަރު 2019
: 18 ޑިސެންބަރު 2019
: 28 ފެބުރުވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އުލިގަމު 36,200,960.00
36,200,960.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]