ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް
:
އައިޑީ:
ISLES/6125
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,737,372.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,563,635.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ދިއްދޫ
2 ހއ. ފިއްލަދޫ
3 ހއ. މާރަންދޫ
4 ހއ. ތަކަންދޫ
5 ނ. ހެނބަދޫ
6 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
7 ނ. މާޅެންދޫ
8 ނ. ކުޑަފަރި
9 ނ. ލަންދޫ
10 ނ. މާފަރު
11 ހއ. އުތީމު
12 ނ. ޅޮހި
13 ނ. މިލަދޫ
14 ނ. މަގޫދޫ
15 ނ. މަނަދޫ
16 ނ. ހޮޅުދޫ
17 ނ. ފޮއްދޫ
18 ނ. ވެލިދޫ
19 ހއ. މުރައިދޫ
20 ހއ. ބާރަށް
21 ހއ. އުލިގަމު
22 ހދ. ހަނިމާދޫ
23 ހދ. ފިނޭ
24 ހދ. ނައިވާދޫ
25 ހދ. ހިރިމަރަދޫ
26 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
27 ހދ. ނެއްލައިދޫ
28 ހއ. މޮޅަދޫ
29 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
30 ހދ. ކުރިނބި
31 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
32 ހދ. ކުމުންދޫ
33 ހދ. ނޭކުރެންދޫ
34 ހދ. ވައިކަރަދޫ
35 ހދ. މަކުނުދޫ
36 ހއ. ހޯރަފުށި
37 ހއ. އިހަވަންދޫ
38 ށ. ކަނޑިތީމު
39 ށ. ނޫމަރާ
40 ހއ. ކެލާ
41 ށ. ގޮއިދޫ
42 ށ. ފޭދޫ
43 ށ. ފީވައް
44 ށ. ބިލެތްފަހި
45 ށ. ފޯކައިދޫ
46 ށ. ނަރުދޫ
47 ށ. މަރޮށި
48 ށ. ޅައިމަގު
49 ހއ. ވަށަފަރު
50 ށ. ކޮމަންޑޫ
51 ށ. މާއުނގޫދޫ
52 ށ. ފުނަދޫ
53 ށ. މިލަންދޫ
33,535,552.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]