ހއ.ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6143
: 30 ޖޫން 2021
: 30 ޖޫން 2021
: 9 ޖުލައި 2022
: 1 މާރިޗު 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
4,814,684.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 14 ޖުލައި 2021
: 30 ޖޫން 2021
: 9 ޖުލައި 2022
:
: ކައުންސިލުން އެދިގެން ޑިޒައިންއަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި 95,381,489.00
95,381,489.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]