ވ.ފެލިދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމަރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/6150
: 14 އޭޕްރިލް 2023
:
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2024
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ކުވެއިތު ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
57,825,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
11,565,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 14 އޭޕްރިލް 2023
:
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ވ. ފެލިދޫ 6,592,584.00
77,717,334.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]