ޒޯން 4 އަދި 5 ގައި ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުން
:
- ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުގައި ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ސިސްޓަމް (އޯގަނިކް ވޭސްޓް ޓްރީޓްމަންޓް ސިސްޓަމް - މެކޭނިކަލް ކޮމްޕޯސްޓިންގ) ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ސިވިލް އަޕްގްރޭޑިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވަނަމަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރު އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ރަށެއް (ތ.ވަންދޫ، ދ.ރިނބުދޫ، ފ.މަގޫދޫ، ލ.މާމެންދޫ) އެއް ލޮޓެއްގައި ހިމަނައިގެން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެމް.ސީ.އީ.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރީސްޓްރަކްޗަރިންގ އަށްފަހު މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ މި ރަށްތަކަށް ވަކިވަކިން އިޢުލާންކުރުމަށެވެ. އަދި މި އިޢުލާނަށް ބޭނުންވާ ޙާއްސަ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓެއް ވަރލްޑް ބޭންކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު، ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި މި މަސައްކަތައް އިޢުލާން ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.
އައިޑީ:
ISLES/6161
: 15 ޑިސެންބަރު 2022
:
: 31 އޮގަސްޓް 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,801,415.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
3,151,591.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
: 31 އޮގަސްޓް 2024
:
: - ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް ލިބުނު ބީލަންތަކުގެ އަގު ބަޖެޓަށްވުރެ މާ ބޮޑުވުން - ޕްރޮޖެކްޓު ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ހޭދަވި ދުވަސްތައް - ވަކިވަކިން އިޢުލާންކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރާ ޚާއްސަ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދިމާވި ލަސްތައް
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޑިސެންބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ކިނބިދޫ
2 ފ. މަގޫދޫ
3 ދ. ރިނބުދޫ
4 ލ. މާމެންދޫ
11,150,745.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]