ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 4 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
:
- ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުގައި ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ސިސްޓަމް (އޯގަނިކް ވޭސްޓް ޓްރީޓްމަންޓް ސިސްޓަމް - މެކޭނިކަލް ކޮމްޕޯސްޓިންގ) ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ސިވިލް އަޕްގްރޭޑިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވަނަމަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރު އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ރަށެއް (ތ.ވަންދޫ، ދ.ރިނބުދޫ، ފ.މަގޫދޫ، ލ.މާމެންދޫ) އެއް ލޮޓެއްގައި ހިމަނައިގެން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެމް.ސީ.އީ.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރީސްޓްރަކްޗަރިންގ އަށްފަހު މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ މި ރަށްތަކަށް ވަކިވަކިން އިޢުލާންކުރުމަށެވެ. އަދި މި އިޢުލާނަށް ބޭނުންވާ ޙާއްސަ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓެއް ވަރލްޑް ބޭންކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު، ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި މި މަސައްކަތައް އިޢުލާން ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.
އައިޑީ:
ISLES/6161
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްލޭންކުރެވިފައި. 2022 ގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 4 ރަށެއްގައި.
: 15 ޑިސެންބަރު 2022
:
: 31 އޮގަސްޓް 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,725,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
8,933,082.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖަނަވަރީ 2023
:
: 31 އޮގަސްޓް 2023
:
: - ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް ލިބުނު ބީލަންތަކުގެ އަގު ބަޖެޓަށްވުރެ މާ ބޮޑުވުން - ޕްރޮޖެކްޓު ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ހޭދަވި ދުވަސްތައް - ވަކިވަކިން އިޢުލާންކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރާ ޚާއްސަ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދިމާވި ލަސްތައް
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. މުލައް
2 ދ. މާއެނބޫދޫ
3 ތ. ބުރުނީ
4 ތ. ވިލުފުށި
5 ތ. މަޑިފުށި
6 ތ. ތިމަރަފުށި
7 ތ. ވޭމަންޑޫ
8 ތ. ކިނބިދޫ
9 ލ. ދަނބިދޫ
10 ލ. ގަން
22,543,703.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]