ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6166
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްލޭންކުރެވިފައި. 2022 ވަނަ އަހަރު 5 ރަށެއްގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޤާއިމުކުރެވޭނެ.
: 15 މޭ 2022
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,600,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
6,806,158.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 އޮގަސްޓް 2022
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ކުޑަފަރި
2 ނ. މާފަރު
3 ނ. ހޮޅުދޫ
4 ނ. ވެލިދޫ
5 ރ. އަލިފުށި
6 ރ. އުނގޫފާރު
7 ރ. އިންނަމާދޫ
8 ރ. މަޑުއްވަރި
9 ބ. ކަމަދޫ
10 ބ. ކެންދޫ
11 ބ. ތުޅާދޫ
12 ބ. ހިތާދޫ
13 ޅ. ހިންނަވަރު
14 ޅ. ނައިފަރު
15 ޅ. ކުރެންދޫ
17,176,155.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]