ފ.ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6167
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހޮސްޕިިޓަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތައް ކުރުން.
: 21 އޭޕްރިލް 2022
:
: 30 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
216,922.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
433,843.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 21 އޭޕްރިލް 2022
:
: 30 ޑިސެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ނިލަންދޫ 3,498,345.00
4,214,186.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]