ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6170
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,093,300.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
5,848,191.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ތުރާކުނު
ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ރިއާޢަތް ކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ރޭވުމުގެ މަރުހަލާގައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
2 ހއ. ހޯރަފުށި
ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ރިއާޢަތް ކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ރޭވުމުގެ މަރުހަލާގައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
3 ށ. ގޮއިދޫ
ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ރިއާޢަތް ކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ރޭވުމުގެ މަރުހަލާގައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
4 ށ. މަރޮށި
ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ރިއާޢަތް ކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ރޭވުމުގެ މަރުހަލާގައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
5 ށ. މިލަންދޫ
ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ރިއާޢަތް ކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ރޭވުމުގެ މަރުހަލާގައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
6 ށ. މާއުނގޫދޫ
14,758,611.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]