ލ.މާބައިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6180
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންސެޕްޓް ނިންމާ 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލާ ޙިއްޞާކުރެވޭނެ
: 1 ޖުލައި 2023
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,427,200.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
3,855,600.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 1 ޖުލައި 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 އޭޕްރިލް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާބައިދޫ 2,584,504.00
10,445,644.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]