ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6191
: 30 ޖޫން 2022
:
:
: 1 ޖޫން 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
8,729,406.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
9,820,581.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 3 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 1 ޖޫން 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 2,175,000.00
20,724,987.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]