ނ.މާފަރު ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުން
:
ނ. މާފަރުގައި އިންޓަނެޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސް އިން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މާފަރުގައި ކަސްޓަމްސް އިމާރާތެއް ޤާއިމުކުރުން.
އައިޑީ:
ISLES/6204
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 13 ފެބުރުވަރީ 2025
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
8,663,702.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
173,444.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 13 ފެބުރުވަރީ 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. މާފަރު
173,444.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3334176
[email protected]