ސައިޓުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސައިޓް މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6208
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ގާއިމް ކުރާނެ ސައިޓް މިއުޒިއަމްތައް ތަރައްގީ ކުރާން ރަށްތަކާއި ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން. އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންނު ސަރަޙައްދު: 2021 އޮގަސްޓް މަހު އައްޑޫގެ ފުރަބަނދު ނިމުމުން އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ވަނީ އައްޑޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްޠާނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސައިޓް އެނަރލިސިސް ހަދާފައި، 2021 ސެޕްޓެމްބަރ ކޮންސެޕްޓް އަދި އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތައް އަދި ބީއޯކިއު ވަނީ ލިބިފައި، ފެބްރުއަރީގައި މި ސައިޓް މިއުޒިއަމް އަޅާނެ ފަންޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ އަދި އެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ރޮޒޭނާ އާދަމް އާއި އެކު މަސައްކަތް ފެށުނު އެގޮތުން 24 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސައިޓް މިއުޒިއަމް ކޮންސެޕްޓް އަދި ބީއޯކިއު ވަނީ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ އާއެކު ހިއްސާކޮށްފައި. ހއ.ކެލާ ލިލީ ހައުސް: އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮށް ނިމިފައި. މިތަން ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ރޭވިފައި. 2022 އޭޕްރީލް 12 ގައި ކައުންސިލްއާއި އެދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރާއި އެކު މީޓިން ބާއްވާ ނިމުނީ ކައުންސިލް އިން އެތަން ބަލަހައްޓާނެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްެލޭން އަދި އެތަން ބޭނުންކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްކަން ރައްޔިތުންނަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއް މަރުކަކަޒަށް އެންގުމަށް. ތ.ކިނބިދޫ މައުލޫދު ހަރުގެ: އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮށް ނިމިފައި. މިތަން ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު 2022 ފެބްރުއަރީ 22 ގައި ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި. ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ޚިޔާލު ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު ކައުންސިލް އިން ނިންމި ގޮތެއް މިމަރުކަޒަށް އަންގަވާފައި ނުވާތީވެ 2022 އޭޕްރީލް 11 ގައި މިމަރުކަޒުން އެކަމާ ގުޅިގެން ސިޓީ ފޮނުވިފައި. 2022 ޖޫން 02 ގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ ޕްލޭން އާއި އޭސީ ކުރުމުގެ ކޯޓޭޝަން ވަނީ ކައުންސިލް ފަރާތުން މިމަރުކަޒަށް ފޮނުވާފައި. 2022 ޖޫން 04 ގައި މިމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ތ.ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިން އެ ކައުންސިލްއިން ފޮނުވައިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ޗެކްކޮށް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ދަތުރުކުރެވުނެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާނެގޮތެއް މި މަރުކަޒު ފަރާތުން ވަނީ ކައުންސިލަށް ދެވިފައި. ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އަޓިގެ: 2020 ގައި އިއުލާނުކުރެވުނު. ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ނުލައްވާ. 2021 ގައި މިކަމަށް ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ. 2022 ފެބްރުއަރީގައި މަސައްކަތަށް އިއުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ޝީޓު ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައި. 2022 މާރިޗު 28 ގައި އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި. 2022 މާރިޗު 28 ގައި އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރެވިފައި. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ 2022 އޭޕްރީލް 05 ވަނަ ދުވަހު. 2022 އެޕްރީލް 05 ވަނަ ދުވަހު ބިޑްގެ މައުލޫމާތު ދެވިފައި. އަދި 2022 އެޕްރީލް 13 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް. އަންދާސީ ހިސާބު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް. ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރެވި މައުލޫމާތު 2022 މޭ 11 މޭ ގައި ދެވިފައި، 2022 މޭ 18 ގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި. އަދި ތިން ފަހަރުކަމުން އިންވިޓޭޝަން ބިޑްގެ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. އިއުލާން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފޮނުވިފައި. 2022 ޖޫން 07 ގައި އިންވިޓޭޝަން ބިޑްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މެއިލް ކުރެވުން. ހއ.ބާރަށް ވާރުގެ އަދި ކަޅުއޮށްފުންމި ބަހައްޓާނެ ހަރުގެ: އިއުލާނު ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ޝީޓު ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވާފައި. ކޮމެންޓްތައް ލިބުމުން އިއުލާނު ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްގެންދިއުން. މައުލޫމާތު ޝީޓު ކޮމެންޓްކޮށް ފައިނަލް ކުރެވިފައިވާތީ 2022 މާރިޗު 24 ގައި އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި. 2022 މާރިޗު 24 ގައި އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރެވިފައި. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ 2022 އޭޕްރީލް 04 ވަނަ ދުވަހު. 2022 އެޕްރީލް 04 ވަނަ ދުވަހު ބިޑްގެ މައުލޫމާތު ދެވިފައި. އަދި 2022 އެޕްރީލް 13 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް. 2022 އެޕްރީލް 13 ގައި 02 ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅިފައި. އަންދާސީ ހިސާބު އިވަލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހު ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައި. ބިޑް އެވޯޑްކުރެވި އެގްރިމެންޓް ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި.
: 23 ޖަނަވަރީ 2022
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,239,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,342,453.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންނު ސަރަޙައްދު: 2021 އޮގަސްޓް މަހު އައްޑޫގެ ފުރަބަނދު ނިމުމުން އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ވަނީ އައްޑޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްޠާނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސައިޓް އެނަރލިސިސް ހަދާފައި، 2021 ސެޕްޓެމްބަރ ކޮންސެޕްޓް އަދި އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތައް އަދި ބީއޯކިއު ވަނީ ލިބިފައި، ފެބްރުއަރީގައި މި ސައިޓް މިއުޒިއަމް އަޅާނެ ފަންޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ އަދި އެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ރޮޒޭނާ އާދަމް އާއި އެކު މަސައްކަތް ފެށުނު އެގޮތުން 24 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސައިޓް މިއުޒިއަމް ކޮންސެޕްޓް އަދި ބީއޯކިއު ވަނީ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ އާއެކު ހިއްސާކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
2 ހއ. ބާރަށް
ހއ.ބާރަށް ވާރުގެ އަދި ކަޅުއޮށްފުންމި ބަހައްޓާނެ ހަރުގެ: 2022 ޖޫން 22 ގައި ކޮންސެޕްޓް އާއި އަކިޓެކްޗުރަލް ކުރެހުންތަކުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ހުށަހެޅި އިރު ތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާގައަށް ވުރެ އިތުރަށް ބިން ދާ ކަމަށް ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމުން ފާހަގަވިއެވެ. އެހެންކަމުން މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުން ކައުންސިލާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި ހުށަހާޅާފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާ ކަޅުއޮށްފުންމި ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން ޔަގީންކޮށް ދިނުމަށް ވަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން އެދިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކަޅުއޮށްފުންމި ބާއްވާފައިވާ ރަށަށް ދިޔުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ 2022 ޖޫން 23 ގައި ހަމަޖައްސައި އެރަށަށް ގޮސް އޭގެ މިންތައް ނެގުމަށްފަހު އަލުން ކުރެހުން 2022 ޖޫން 30 ގައި ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވާފައެވެ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
3 ތ. ކިނބިދޫ
ތ.ކިނބިދޫ މައުލޫދު ހަރުގެ: 2022 ޖޫން 02 ގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ ޕްލޭން އާއި އޭސީ ކުރުމުގެ ކޯޓޭޝަން ވަނީ ކައުންސިލް ފަރާތުން މިމަރުކަޒަށް ފޮނުވާފައި. 2022 ޖޫން 04 ގައި މިމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ތ.ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިން އެ ކައުންސިލްއިން ފޮނުވައިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ޗެކްކޮށް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ދަތުރުކުރެވުނެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާނެގޮތެއް މި މަރުކަޒު ފަރާތުން ވަނީ ކައުންސިލަށް ދެވިފައި. 2022 ޖޫން 23 ގައި މިދަތުރުގައި އެއްބަސް ވެވުނު ކަންތައްތައް މިމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ލިޔުމުން ވަނީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައެވެ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
4 ހއ. ކެލާ
ހއ.ކެލާ ލިލީ ހައުސް: ތަނުގެ އިންޓީރިއާ މަސައްކަތްތައް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ޝީޓެއް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްދެއްވައި މި މަރުކަޒުގެ ޚިޔާލަށް ފޮނުއްވުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެވިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ސިޓީ 2022 ޖޫން 16 ގައި މިމަރުކަޒުން ވަނީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައެވެ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
5 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ބޮޑު އަޓިގެ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި. 2022 މޭ 11 ގައި ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ. 2022 މޭ 11 ގައި ބިޑްގެ މައުލޫމާތު ދެވިފައި. މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 03 ފަރާތަކުން ވަޑައިންނެވި. އަދި 2022 މޭ 18 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް. އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
5,911,460.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323206