ތ.ކިނބިދޫ 3 ކްލާސް ރޫމް އަދި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ބިނާކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6210
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޖޫން/ ޖުލައި 2022 ގައި އިއުލާންކުރެވޭނެ.
: 1 މާރިޗު 2022
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,237,500.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,339,617.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 20 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ކިނބިދޫ 5,904,303.00
5,904,303.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262